watermark logo

Reproducción Automática


Tibetan Heart Sutra 藏语心经 by Imee Ooi 黄慧音

9 Reproducciones
Plenitud
81
Publicado el 07/03/24 / En Música

#imeeooi #tibetan #heartsutra #dharmamusic
Tibetan Heart Sutra 藏语心经
Sincere appreciation to Khenpo Pema Woser for guidance in the Tibetan Heart Sutra Chanting

PAG PA KÖN CHHOG SUM LA CHHAG TSHÄL LO / DI KÄ DAG GI THÖ PA DÜ CHIG NA / CHOM DÄN DÄ GYÄL PÖI KHAB JA GÖ PHUNG PÖI RI LA / GE LONG GI GE DÜN CHHEN PO DANG / JANG CHHUB SEM PÄI GE DÜN CHHEN PO DANG THAB CHIG TU ZHUG TE / DEI TSHE CHOM DÄN DÄ ZAB MO NANG WA ZHE JA WÄI CHHÖ KYI NAM DRANG KYI TING NGE DZIN LA NYOM PAR ZHUG SO / YANG DEI TSHE JANG CHHUB SEM PA SEM PA CHHEN PO PHAG PA CHÄN RÄ ZIG WANG CHHUG / SHE RAB KYI PHA RÖL TU CHHIN PA ZAB MÖI CHÖ PA NYI LA NAM PAR TA ZHING / PHUNG PO NGA PO DE DAG LA YANG RANG ZHIN GYI TONG PAR NAM PAR TA O / DE NÄ SANG GYÄ KYI THÜ TSHE DANG DÄN PA SHA RI BÜ JANG CHHUB SEM PA SEM PA CHHEN PO PHAG PA CHÄN RÄ ZIG WANG CHHUG LA DI KÄ CHE MÄ SO / RIG KYI BU / GANG LA LA SHE RAB KYI PHA ROL TU CHHIN PA ZAB MÖI CHÖ PA CHÄ PAR DÖ PA DE JI TAR LAB PAR JA / DE KÄ CHE MÄ PA DANG / JANG CHHUB SEM PA SEM PA CHHEN PO PHAG PA CHÄN RÄ ZIG WANG CHHUG GI TSHE DANG DÄN PA SHA RA DVA TI BU LA DI KÄ CHE MÄ SO / SHA RI BU / RIG KYI BU AM RIG KYI BU MO GANG LA LA SHE RAB KYI PHA RÖL TU CHHIN PA ZAB MÖI CHÖ PA CHÄ PAR DÖ PA DE / DI TAR NAM PAR TA WAR JA TE / PHUNG PO NGA PO DE DAG KYANG / RANG ZHIN GYI TONG PAR NAM PAR YANG DAG PAR JE SU TA O / ZUG TONG PA O / TONG PA NYI ZUG SO / ZUG LÄ TONG PA NYI ZHÄN MA YIN / TONG PA NYI LÄ KYANG ZUG ZHÄN MA YIN NO / DE ZHIN DU TSHOR WA DANG / DU SHE DANG / DU JE DANG / NAM PAR SHE PA NAM TONG PA O / SHA RI BU / DE TAR CHHÖ THAM CHÄ TONG PA NYI DE / TSHÄN NYI ME PA / MA KYE PA / MA GAG PA / DRI MA ME PA / DRI MA DANG DRÄL WA ME PA / DRI WA ME PA / GANG WA ME PA O / SHA RI BU / DE TA WÄ NA TONG PA NYI LA ZUG ME / TSHOR WA ME / DU SHE ME / DU JE NAM ME / NAM PAR SHE PA ME / MIG ME / NA WA ME / NA ME / CHE ME / LÜ ME / YI ME / ZUG ME / DRA ME / DRI ME RO ME / REG JA ME / CHHÖ ME DO / MIG GI KHAM ME PA NÄ YI KYI KHAM ME / YI KYI NAM PAR SHE PÄI KHAM KYI BAR DU YANG ME DO / MA RIG PA ME / MA RIG PA ZÄ PA ME PA NÄ / GA SHI ME / GA SHI ZÄ PÄI BAR DU YANG ME DO / DE ZHIN DU DUG NGÄL WA DANG / KÜN JUNG WA DANG / GOG PA DANG LAM ME / YE SHE ME / THOB PA ME / MA THOB PA YANG ME DO / SHA RI BU DE TA WÄ NA / JANG CHHUB SEM PA NAM THOB PA ME PÄI CHHIR SHE RAB KYI PHA RÖL TU CHHIN PA LA TEN CHING NÄ TE / SEM LA DRIB PA ME PÄ TRAG PA ME DE / CHHIN CHI LOG LÄ SHIN TU DÄ NÄ / NYA NGÄN LÄ DÄ PÄI THAR CHHIN TO / DÜ SUM DU NAM PAR ZHUG PÄI SANG GYÄ THAM CHÄ KYANG SHE RAB KYI PHA RÖL TU CHHIN PA LA TEN NÄ / LA NA ME PA YANG DAG PAR DZOG PÄI JANG CHHUB TU NGÖN PAR DZÖG PAR SANG GYÄ SO / DE TA WÄ NA / SHE RAB KYI PHA RÖL TU CHHIN PÄI NGAG / RIG PA CHHEN PÖI NGAG / LA NA ME PÄI NGAG / MI NYAM PA DANG NYAM PÄI NGAG / DUG NGÄL THAM CHÄ RAB TU ZHI WAR JE PÄI NGAG / MI DZÜN PÄ NA DEN PAR SHE PAR JA TE / SHE RAB KYI PHA RÖL TU CHHIN PÄI NGAG MÄ PA / TADYATHA OM GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA / SHA RI BU / JANG CHHUB SEM PA SEM PA CHHEN PÖ DE TAR SHE RAB KYI PHA RÖL TU CHHIN PA ZAB MO LA LAB PAR JA O / DE NÄ CHOM DÄN DÄ TING NGE DZIN DE LÄ ZHENG TE JANG CHHUB SEM PA SEM PA CHHEN PO PHAG PA CHÄN RÄ ZIG WANG CHHUG LA LEG SO ZHE JA WA JIN NÄ / LEG SO LEG SO RIG KYI BU DE DE ZHIN NO / RIG KYI BU DE DE ZHIN TE / JI TAR KHYÖ KYI TÄN PA DE ZHIN DU / SHE RAB KYI PHA RÖL TU CHHIN PA ZAB MO LA CHÄ PAR JA TE / DE ZHIN SHEG PA NAM KYANG JE SU YI RANG NGO / CHOM DÄN DÄ KYI DE KÄ CHE KA TSÄL NÄ / TSHE DANG DÄN PA SHA RA DVA TI BU DANG / JANG CHHUB SEM PA SEM PA CHHEN PO PHAG PA CHÄN RÄ ZIG WANG CHHUG DANG THAM CHÄ DANG DÄN PÄI KHOR DE DAG DANG / LHA DANG / MI DANG / LHA MA YIN DANG / DRI ZAR CHÄ PÄI JIG TEN YI RANG TE CHOM DÄN DÄ KYI SUNG PA LA NGÖN PAR TÖ DO

Online streaming and downloads:
Apple Music
https://music.apple.com/album/....%E8%97%8F%E8%AA%9E%E
KKBOX
https://www.kkbox.com/tw/tc/al....bum/gsMgfEmfK9foO0F5
Spotify
https://open.spotify.com/album..../3Z5VgepDivjtBuzFB7R
MyMusic
https://www.mymusic.net.tw/ux/w/album/show/3394237
Amazon music
https://www.amazon.com/Tibetan-Heart-Sutra-Imee-Ooi/dp/B08JS1YR16/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=Imee+Ooi+Tibetan+heart+sutra&qid=1626101907&sr=8-2
DEEZER
https://www.deezer.com/album/183078022
friDay Music
http://omusic.friday.tw/albump....age.php?album_id=312
Line Music
https://music-tw.line.me/album/3127138

Follow Imee Ooi:
https://www.immmusic.com
https://www.facebook.com/imeeooiimm
https://www.instagram.com/imeeooi
https://twitter.com/imee_ooi

Mostrar más
0 Comentarios sort Ordenar por

Reproducción Automática